ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. et Bc. LUBOŠ KLIMENT

O NÁS


Naše advokátní kancelář funguje samostatně od roku 2006. V současné době má náš advokátní tým 2 stálé členy. Poskytujeme komplexní právní poradenství, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Publikační činnost advokátní kanceláře a jejích zaměstnanců:

PLAŠIL, Filip: Vztahuje se judikatura k advokátnímu tarifu i na paušální vyhlášku? Bulletin advokacie, Praha, Česká republika: Česká advokátní komora, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 35-38. ISSN 1210-6348.

PLAŠIL, Filip: Úskalí pojmu "veřejný zadavatel" na příkladu církevních právnických osob. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2013, roč. 152, č. 7, s. 711-720. ISSN 0231-6625.

PLAŠIL, Filip: BOČEK, Jan: Nadace a nadační fondy v Protektorátu Čechy a Morava. Olivova nadace, Praha 2010, 317 s. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských, Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Moravský zemský archiv - Státní okresní archiv v Jihlavě, 2013, XVIII, s. 171-174. ISSN 0507-1992.

PLAŠIL, Filip. KLIMENT, Luboš: Spory z mezinárodní přepravy zboží a místní příslušnost vnitrostátních soudů. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck, 2013, roč. 2013, 11-12, s. 311-313. ISSN 1803-6554.

PLAŠIL, Filip: Vnímání spolků pro podporu Němců v zahraničí československou státní mocí po roce 1933 na příkladu Krajského soudu v Jihlavě. In Jiří Jedlička (edd.). Češi a Němci na Vysočině. Sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014. s. 141-159, 19 s. ISBN 978-80-87302-22-4.

PLAŠIL, Filip. KLIMENT, Luboš: The CMR Convention, Brussels I Regulation and “Empty International Competence.” The determination of territorial jurisdiction of national courts in disputes arising out of the international carriage goods. Czech Yearbook of International Law, 2015. V tisku.